لطفا فرم را پر کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    عکس مناسب از بدن شما به مربیان جریان در فهمیدن نقاط قوت/ضعف و نوشتن برنامه ای دقیق کمک می کند. پیشنهاد میشود عکس ها در سه حالت آناتومیکی ( از رو به رو ، از پشت و از پهلو ) ارسال گردد مانند عکس.
  • قیمت: ۲۰۰,۰۰۰ تومان